PDA

View Full Version : Hệ thống tính toán: các phép tính từ KirilloidGeoTech
29-07-2015, 05:05 PM
Các bạn chơi Travian hầu hết đều biết trang web nỗi tiếng của admin Travian người Nga: http://travian.kirilloid.ru/

Bài viết giới thiệu các hàm tính trong web này.

teutonic knight
29-07-2015, 05:58 PM
NỘI DUNG :

1. Những điều cơ bản về trận chiến:

a) Điểm tấn công và phòng thủ :
b) Cướp bóc /tấn công bình thường
c) Bộ binh/ Kị binh

2. Điểm thưởng :

a) Tường
b) Điểm phòng thủ cơ bản của làng
c)Lâu đài / Cung điện
d)Thưởng tinh thần .
e) Nâng giáp

3.Nâng cao

a) Cata
b) Ram
c) Do thám
1. Những điều cơ bản về trận chiến:

1.a) Điểm tấn công và phòng thủ :

Trong travian mỗi đơn vị quân có một mức phòng thủ /tấn công khác nhau. Điểm tấn công là kĩ năng tấn công ,điểm tấn công càng cao thì càng giết được nhiều quân địch khi sử dụng tấn công. Phòng thủ cũng tương tự như vậy ,ngoài ra điểm phòng thủ được chia thành 2 loại : thủ kỵ binh và thủ bộ binh.

VD : Thị vệ ( điểm phòng thủ 65/35) sẽ phòng thủ bộ binh tốt hơn ,tương tự như lính giáo (điểm phòng thủ 35/60) sẽ phòng thủ kỵ binh tốt hơn.

Trong trận chiến ,lính của bên tấn công chỉ được tính điểm tấn công và lính của bên phòng thủ chỉ được tính điểm phòng thủ .Do đó tấn công bằng thị vệ sẽ không hiệu quả ,tương tự lính chùy là lính phòng thủ rất yếu. Đối với những người chơi kinh nghiệm tùy những mục đích mà sử dụng những loại quân khác nhau.

Mặc dù đã biết thông số mỗi loại quân ,bạn sẽ không dễ dàng tính được kết quả của trận chiến ,bởi vì hệ thống tính điểm trận chiến khá phức tạp.
- Người chơi kích hoạt plus có thể tìm thấy tính năng trận giả tại binh trường. Nó cho biết hầu hết các thông số ảnh hưởng đến kết quả trận chiến.
- Người chơi không có plus sẽ không được quyền lợi này.

Tuy nhiên từ bản T3.6 tất cả người chơi đều có những tính năng này .

Có một vài công cụ mô phỏng trận chiến trên internet .Nó không những cho phép ta thiết lập đầy đủ thông số cho trận chiến giống như trận giả mà còn nhiều thông số hơn nữa : sử dụng tướng ,bẫy tộc Gaul ,tấn công làng Natar ,cổ vật và cata 2 mục tiêu.

Ngoài ra còn có một tính năng hữu ích khác là ghi nhớ đường dẫn URL với những thông số bạn đã nhập vào .Nếu bạn copy URL từ thanh địa chỉ và gửi đến một người khác ,sau khi mở địa chỉ đó lên họ sẽ thấy được tất cả thông số bạn đã thiết lập trước đó.

1.b) Cướp bóc /Tấn công bình thường :

ở đây mình mô tả một trận chiến chung chung ( không tính thưởng phòng thủ và thưởng tấn công) nên chỉ tính điểm tấn công của quân đội tấn công và điểm phòng thủ của quân phòng thủ.

Đầu tiên ta tính tổng điểm tấn công và phòng thủ .Tổng điểm = số lượng lính x điểm tương ứng của loại lính đó .
Ví dụ : Bạn tấn công với 100 CBTN ( điểm tấn công 70) và 50 lê dương (điểm tấn công 40) .Tổng điểm tấn công:
100 . 70 + 40 . 50 = 9000 (1)
Nếu phòng thủ với 150 pha lăng .Vì tất cả quân tấn công đều là bộ binh nên ta lấy điểm phòng thủ bộ binh củ pha lăng là 40 .
150 . 40 = 6000 (2)

Nếu là tấn công bình thường ,trận chiến chỉ kết thúc khi quân lính một bên chết hết. So sánh tổng điểm tấn công 9000 (1) và tổng điểm phòng thủ 6000 (2) .Quân phòng thủ sẽ thất bại.

Số binh lính chết của quân tấn công tính theo công thức :
100% • (Điểm quân thua trận / Điểm quân thắng trận)^1.5 (3)

Theo ví dụ trên vì quân phòng thủ thua nên điểm quân thua trận= 6000 và điểm quân thắng trận =9000.
100% • (6000 / 9000)^1.5 ≈ 100% • 0.5443 = 54.43%

53.43% quân tấn công sẽ chết. Con số này chia đều cho tất cả loại quân .Vì quân tấn công có 100 CBTN và 50 lê dương nên sẽ mât 100 • 0.5443 = 54.43 (xấp xỉ 54) CBTN và 0.5443 • 50 = 27.21 (xấp xỉ 27) lê dương.Làm tròn riêng cho mỗi loại quân.

Nếu là chế độ cướp bóc ,tổn thất sẽ là :
100% • x / (100% + x)
x được tính theo công thức (3)
Đây là tổn thất của bên thắng ,bên thua sẽ tổn thất là : (100% - tổn thất bên thắng)

VD :100 CBTN cướp bóc 100 thị vệ .Điểm bên tấn công 7000 lớn hơn điểm bên phòng thủ 6500 nên bên tấn công sẽ thắng
x = 100% • (6500 / 7000)^1.5 ≈ 89.479%
100% • 89.479% / 189.479% ≈ 47.22%

Vậy 47.22% của 100 là 47 CBTN sẽ chết .Bên phòng thủ tổn thất 100% – 47.22% = 52.78% quân đội tức là 53 thị vệ.

Khi có một số lượng quân đội lớn hơn tham gia trận chiến ,công thức sẽ thay đổi một ít làm cho người chiến thắng thiệt hại nhiều hơn
100% • (Điểm người thua / Điểm người thắng)^K (4)
K phụ thuộc vào số lượng quân tham gia trận chiến ,được tính theo công thức :
2 • (1.8592 – N^0.015) (5)

N là tổng số lượng quân tham gia chiến trận .

1.2578 ≤ К ≤ 1.5 : khi tổng số quân tham gia nhỏ hơn 1000 K=1.5 .Nếu tổng số quân tham gialên hàng triệu ( không hoàn toàn chính xác ) K=1.2578.

VD : 2000 kỵ binh Gauls tấn công 1400 pha lăng N = 2000 + 1400 = 3400
К = 2 • (1.8592 – 3400^0.015) = 2 • (1.8592 – 1.1297) = 2 • 0.7295 = 1.459

Nên tổn thất sẽ là (rõ ràng bên tấn công thắng) : 100% • (điểm phòng thủ/điểm tấn công)^1.459

2000 kỵ binh gauls có 2000•140 = 280,000 điểm tấn công và 1400 pha lăng có 1400•50 = 70,000 điểm phòng thủ ( vì bên tấn công sử dụng kỵ binh nên sẽ lấy điểm phòng thủ kỵ binh của pha lăng là 50)
100% • (70,000 / 280,000)^1.459 = 100% • 0.25^1.459 ≈ 13.23%
2000 • 13.23% ≈ 265, khoảng 265 kỵ binh gauls chết.

1.c ) Trận chiến hỗn hợp bộ binh và kỵ binh :

Làm thế nào để tính điểm phòng thủ khi người tấn công sử dụng cả bộ binh và kỵ binh .Điểm tấn công được tính tương tự như trên ,nhưng điểm phòng thủ sẽ phức tạp hơn .Chúng ta sẽ tính dựa trên tỉ lệ tấn công của bộ binh/kỵ binh

VD : 100 KBSS + 50 kiếm sĩ tấn công 100 thị vệ
Tổng điểm tấn công = 100 • 90 + 50 • 65 = 9000 + 3250 = 12,250
Trong 12250 điểm tấn công đó phần kỵ là 9000 ,phần bộ binh là 3250 .Ta lập tỉ lệ
Kỵ binh : 9000 / 12,250 ≈ 0.7346
Bộ binh : 3250 / 12250 ≈ 0.2654
Vậy có 73.46% điểm tấn công kỵ binh và 26.54 điểm tấn công bộ binh

Ta sử dụng tỉ số này cho bên phòng thủ. Thị vệ thủ bộ 65 thủ kỵ 35 nên tổng điểm phòng thủ là : 100 • 65 = 6500 (bộ binh)
100 • 35 = 3500 (kỵ binh)
Để tính ra điểm phòng thủ thực ta nhân thêm tỉ số trên vào :
0.7346 • 3500 + 0.2654 • 6500 = 2571.1 + 1725.1 ≈ 4296
Vậy tổng điểm phòng thủ là 4296

So sánh 12250 > 4296 nên bên tấn công sẽ chiến thắng và tổn thất là :
100% • (4296 / 12250)^1.5 ≈ 20.77% xấp xỉ 21 KBSS và 10 kiếm sĩ.

teutonic knight
29-07-2015, 06:21 PM
2.Những điểm thưởng :

Tường : tăng khả năng phòng thủ có thể lên đến 80%
Điểm phòng thủ cơ bản : Thêm điểm phòng thủ 10 điểm ,ngay cả với làng trống
Cung điện : Thưởng điểm phòng thủ có thể lên đến 800 điểm
Thưởng tinh thần :Bên phòng thủ có thể được cộng thêm lên đến 50% tổng điểm phòng thủ nếu dân số ít hơn dân số người tấn công.
Nâng giáp :tùy vào đặc tính từng loại ,+20%-30% điểm tấn công /phòng thủ, cũng có thể cao hơn trong vài trường hợp.

2.a) Tường :

Tường sẽ làm tăng thêm điểm phòng thủ tùy thuộc vào cấp của Tường

1.020^L cho tường đất của Teutons
1.025^L cho tường rào của Gauls
1.030^L cho tường thành của Romans
L là cấp của tường

VD : Tường thành cấp 15 của Romans sẽ được thưởng 1.03^15 = 1.558 hoặc 55.8% .Tại cấp 20 thưởng sẽ xấp xỉ 80% .Vì vậy tường được gọi là nền tảng phòng thủ của làng

VD : 100 kiếm sĩ tấn công 100 thị vệ + 25 lê dương với tường thành cấp 15
Vì kiếm sĩ là bộ binh nên ta chỉ tính điểm phòng thủ bộ binh
Điểm tấn công : 150 • 65 = 9750
Điểm phòng thủ : 25 • 35 + 100 • 65 = 7375 .Với tường thành điểm phòng thủ sẽ tăng lên : 7375 • 1.558 ≈ 11490 > 9750 nên phía phòng thủ sẽ thắng.

Tổn thất = 100% • (9750 / 11490) ^ 1.5 = 78.17% khoảng 78 thị vệ và 20 lê dương sẽ chết.
Nếu không có tường thành bên tấn công sẽ thắng ,bạn có thể mô phỏng trận chiến để kiểm tra .

2.b) Phòng thủ cơ bản của làng :

Ngay cả với làng trống không có công trình ,vẫn có một số điểm phòng thủ nhỏ ,10 điểm.Hơn nữa điểm cơ bản này cũng bị tác động bởi những điểm thưởng khác như tường.Tôi đã bỏ qua giá trị này trong những ví dụ trước vì để làm cho đơn giản và cũng vì nó quá nhỏ nên không thể ảnh hưởng tới kết quả của những trận chiến trên.

VD : 2 pha lăng tấn công làng trống .
Điểm tấn công là : 15 . 2 =30 điểm phòng thủ =10
2 • (10/30)^1.5 ≈ 0.385 không có tổn thất

Nếu ta xây ở làng trống ( không có lính ) tường thành Romans cấp 5 kết quả sẽ thay đổi. Điểm phòng thủ sẽ là 10•1.03^5 ≈ 12 điểm và 2 • (12/30)^1.5 ≈ 0.506 bên tấn công chết 1 pha lăng.

Nhưng có một ít rắc rối ,chúng ta biết hiện tượng gửi 1 quân lính đi tấn công làng trống sẽ luôn chết nếu nó không phải là kỵ binh mạnh .Nếu giải thích bằng điểm phòng thủ cơ bản của làng thì tại sao 1 CBTN với 70 điểm tấn công lại chết trong khi 2 pha lăng với 30 điểm tấn công lại không chết ????

Nếu gửi 1 quân mà điểm tấn công nhỏ hơn 83 ,nó sẽ chết mà bên phòng thủ không mất mát gì ( cả tấn công bình thường và cướp bóc ). Con số 83 là do ảnh hưởng của điểm thưởng tinh thần và nâng giáp của lính tấn công .
Mời bạn đọc tiếp để biết cách tính của điểm thưởng tinh thần và nâng giáp.

2.c) Lâu đài / Cung điện :

Lâu đài/Cung điện ( sau này ta gọi chung là Cung điện vì 2 công trình này khả năng phòng thủ là như nhau) có thể giúp phòng thủ nhưng không nhiều. Cung điện không cộng theo % mà cộng điểm phòng thủ .Cung điện cấp 20 sẽ tăng thêm 800 điểm phòng thủ ( cả kỵ lẫn bộ ). Điểm cộng được tính theo công thức :n2 • n^2 (6) n là cấp của Cung điện

Như bạn thấy cấp đầu tiên hầu như không có gì chỉ có 2đ ,cấp 2 8đ , cấp 3 18đ ...

Với một quân đội lớn 800đ chỉ là con số nhỏ .Nhưng đối với đội quân nhỏ thì nó sẽ hữu ích .Nếu 10 CBTN tấn công làng có Cung điện cấp 20 sẽ chết hết (700 < 800+10). Dĩ nhiên không dễ dàng để có được lợi thế này bởi vì lâu đài cấp 5 không rẻ chút nào và khi bạn có đủ tài nguyên thì quân đội của đối phương đã vượt hơn con số 10 CBTN.

Tuy nhiên ,tại một server ở Nga ,tôi đã lọt vào top 50 người chơi phòng thủ dù không dùng bất kì lính nào .Tất nhiên đó là do sự phòng thủ của Cung điện. Cung điện chỉ hiệu quả với những cuộc tấn công bằng giáo hoặc pha lăng của người chơi “gà mờ”.

Lưu ý :Cung điện và điểm phòng thủ cơ bản cũng được cộng vào khi có tường.

VD : 15 pha lăng tấn công một làng Romans có cung điện cấp 6 và tường thành cấp 6.
Điểm tấn công = 15 • 15 = 225
Điểm phòng thủ=(Tường + điểm phòng thủ cơ bản ) x Tường =(2•6^2 + 10) • (1.03^6) ≈ 82 • 1.194 ≈ 98 .
Bên tấn công thắng ,nhưng Cung điện không thể bị phá hủy bởi quân đội bình thường. Tuy chiến thắng nhưng bên tấn công tổn thất 100% • (98/225) ^ 1.5 ≈ 28.7% 4 pha lăng trong khi bên phòng thủ không mất mát gì .

2.d) Thưởng tinh thần :

Điểm thưởng này chỉ dành cho người phòng thủ khi dân số (pop) của họ ít hơn dân số người tấn công. Nếu người tấn công pop 500 còn người phòng thủ là 600 thì sẽ không nhận được điểm thưởng tinh thần .Còn như pop bên tấn công là 700 còn bên phòng thủ là 150 thì sẽ nhận được thưởng.

Công thức điểm thưởng tinh thần khá đơn giản : M^0.2

M= pop người tấn công / pop người phòng thủ.

VD : 500 kiếm sĩ từ acc 2500 pop tấn công 500 thị vệ từ acc 1000 pop
(2500/1000)^0.2 ≈ 1.2 hay thưởng 20%
Tổn thất là : 100% • (65•500 / 65•500•1.2) ^ 1.5 = 76.0% hay 380 thị vệ
Thưởng tinh thần không bao giờ quá 50% ngay cả khi pop người phòng thủ là 0.

Chú ý : ốc đảo hoang có pop của nó là 500, và thưởng tinh thần cho thiên nhiên vẫn được tính bình thường. Với ốc đảo bị chiếm thì pop sẽ tính là pop của người đang giữ ốc đảo.

Thêm nữa , nếu người tấn công ít điểm hơn người phòng thủ ( tính tất cả điểm thưởng ,trừ thưởng tinh thần ) và có pop cao hơn thì công thức sẽ phức tạp hơn :
Thưởng tinh thần = M^{0.2•(Điểm tấn công/Điểm phòng thủ)}

Trường hợp này thường xảy ra với những tài khoản pop nhỏ cầm WW,nhưng làng WW hoàn toàn không được tính điểm tinh thần.

VD : 1500 kiếm sĩ từ acc 2500 pop tấn công 2500 thị vệ từ acc 1000 pop.
Điểm tấn công = 65 . 1500
Điểm phòng thủ = 65 . 2500

Vì điểm tấn công nhỏ hơn điểm phòng thủ và pop người tấn công nhiều hơn. Công thức phức tạp được dùng :
Thưởng tinh thần = M^{0.2•(Điểm tấn công/điểm phòng thủ)} = (2500/1000) ^ {0.2 • 1500/2500)} = 2.5 ^ 0.12 ≈ 1.116.
Vì số lượng quân tham chiến là 4000 lớn hơn 1000 ,nên ta sử dụng công thức (5) :
K = 2 • (1.8592 – 4000^0.015) = 2 • (1.8592 – 1.1325) = 2 • 0.7267 = 1.4534

Bên phòng thủ thắng và tổn thất là :
100% • (Điểm tấn công / Điểm phòng thủ . Thưởng tinh thần) ^ K = 100% • (1500•65 / (2500•65 + 10)•1.116) ^ 1.4534 = 40.57% hay 1014 thị vệ

2.e. Nâng giáp :

Phần này có nhiều công thức khác nhau trên Internet :

Điểm • 1.015^cấp
Điểm • (1 + 0.015 • cấp)
(А • phí tổn lúa + 0.015 • Điểm) • Cấp / 2, với А ≈ 0.641627

Công thức chính xác phức tạp hơn :

Điểm nâng giáp = Điểm + (Điểm + 300 • Phí tổn lúa / 7) • (1.007^Cấp – 1) (7)

Công thức này áp dụng cho tất cả tính năng (Tấn công ,phòng thủ ,thủ bộ ,thủ kỵ ) và cho tất cả loại quân.
Phí tổn lúa luôn luôn được dùng . Cổ vật ,làng WW ,trại ngựa đều không thể ảnh hưởng tới giáp.

VD :20k chùy full giáp cấp 20 ,tấn công 12k thị vệ không giáp .Theo công thức (7):
Điểm nâng giáp = 40 + (40 + 300 • 1 / 7) • (1.007^20 – 1) ≈ 40 + (40 + 42.8571) • 0.149713 = 52.4048

Điểm tấn công là : 20,000 • 52.4048 = 1,048,096
Điểm phòng thủ là : 12,000 • 65 = 780,000

Số lượng lính tham gia trận chiến là 32000 ,theo công thức (5) :

K = 2 • (1.8592 – 32,000^0.015) = 2 • (1.8592 – 1.1684) = 2 • 0.6908 = 1.3816
Tổn thất là : 100% • (780,000 / 1,048,096) ^ 1.3816 = 66.486% hay 13297 chùy.

Never Let U Go
12-08-2015, 07:36 AM
3. Nâng cao :

Đây là hai phần phức tạp nhất của trận chiến : Cata và Ram

3.a. Cata :

Đây là công thức tính lượng cata để phá hủy công trình theo cấp của nó :

X = round{(morale · (lvl^2 + lvl + 1) / (8 · U / D)) + 0.5}

U – giáp của Cata , U = round(200 · 1.0205^{Cấp giáp})/200;
Vâng khả năng phá hủy của cata cũng bị ảnh hưởng bới việc nâng giáp.

D – Mức độ bền vững của công trình ,gồm thợ xây đá và cổ vật.Nếu không có thì D=1.

Lvl – Cấp của công trình.

morale – (pop người tấn công / pop người phòng thủ)^0.3, 100% ≤ morale ≤ 300%. Gía trị tối đa đạt được khi pop người tấn công gấp 40 lần hoặc hơn so với pop người phòng thủ.

X – Số lượng cata cần thiết.

Trong trận chiến,trong khi những khẩu cata chậm chạp vào vị trí khai hỏa thì một phần trong số đó có thể bị phá hủy trước khi bắn.Quân phòng thủ càng nhiều thì càng ít cata được khai hỏa. Phần trăm số lượng cata khai hỏa được tính theo công thức:

X = (Tổng điểm tấn công / Tổng điểm phòng thủ)^1.5 (9)

Nếu X > 1, số cata sử dụng được = 1 – 0.5 / X
Nếu X < 1, số cata sử dụng được = 0.5 · X

Số lượng cata không được làm tròn.
Công thức trên được giải thích một cách đơn giản như sau :
- Nếu không có quân phòng thủ thì 100% số cata mang đi sẽ được khai hỏa.
- Nếu bên tấn công và phòng thủ bằng nhau thì chỉ có 50% số cata mang đi sử dụng được.
- Nếu bên phòng thủ vượt trội quá nhiều ,chỉ một nửa số cata còn lại (như khi tấn công cướp bóc ) được hoạt động.

Nếu lượng cata hoạt động được nhỏ hơn sức chịu đựng của công trình thì công trình có thể bị phá hủy một phần hoặc không tổn hại gì.

VD : Để phá hủy một công trình từ cấp 99 xuống 98 thì cần ít nhất 25 cata ( hoạt động được )
Để phá hủy công trình từ cấp 19 xuống cấp 18 cần ít nhất 5 cata (hoạt động được)
Tuy nhiên nếu làng chịu ảnh hưởng bởi cổ vật kiên cố hơn gấp 5 lần, sẽ thông minh hơn khi tấn công vào WW vì nó không chịu ảnh hưởng của cổ vật này.
Khi bạn chọn cata 2 mục tiêu thì lượng cata sẽ chia đều cho mỗi mục tiêu.
Khi bạn chọn cata những công trình có nhiều trong làng (mỏ lúa ,nhà kho..), cata sẽ ưu tiên phá hủy những công trình cấp cao nhất trở xuống.


3.b. Ram :

Khi không có quân phòng thủ ram phá hủy tường giống như cata phá hủy công trình, nhưng khi có quân phòng thủ thì mọi thứ trở nên phức tạp hơn vì tường cộng điểm thủ. Khả năng phá hủy của ram không ảnh hưởng bởi sự chênh lệch dân số, độ bền vững của tường phụ thuộc vào chủng tộc như sau :

Tường thành Romans : 1
Tường rào Gauls : 2
Tường đất Teutons : 5

Công thức tính

DDR = DC · { L·(L+1)/8 + 5 + (24.875 + 0.625·L2)·L2/2 } (10)
L2 = round{ (L – 1) / 2 }

L : cấp của tường
DDR : Số lượng ram cần thiết
DC : hệ số kiên cố của công trình , phụ thuộc vào chủng tộc ,thợ xây đá ,mức nâng giáp của Ram và cổ vật.

Đây là biểu đồ quan hệ giữa số ram cần thiết và cấp của tường (tường roman không có thợ xây đá và không chịu ảnh hưởng bởi cổ vật )
5053

Sau khi tính mức độ thiệt hại của tường ,điểm phòng thủ sẽ được tính lại theo cấp độ tương ứng của tường bấy giờ.

VD:

20k chùy +5k kị binh teutonic +100 ram tấn công 15k thị vệ tường thành roman cấp 20
(bỏ qua việc nâng giáp và những điểm thưởng khác để việc tính toán đơn giản hơn )

Theo trận giả ta tính được tổng điểm tấn công : 1556500 tổng điểm phòng thủ là : 758145 .Quân tấn công thắng và chết 54% và tường thành bị tiêu hủy .Có thật vậy không ?Ta tính tiếp để tìm giá trị trên thực tế

Quy đổi điểm tấn công của 100 ram ra quân bộ binh ta được:
100 rams = 108 rìu + 2 giáo (theo điểm tấn công)
Đưa vào trận giả :
20k chùy +108 rìu + 2 giáo + 5k TK
15k thị vệ với tường cấp 9 thì quân tấn công sẽ bị chết 54% .

Vậy tường bị phá hủy xuống cấp 9 chứ không bị hủy hoàn toàn.

Đây là cách để tìm ra giá trị thực tế thiệt hại của tường.
Ram cũng chịu ảnh hưởng bởi nâng giáp và cổ vật giống như cata

3.c. Do thám :
Cuối cùng tôi sẽ mô phỏng do thám. Cuộc chiến của những do thám cũng giống như trận chiến bình thường (3) nhưng có một điều đặc biệt là bên phòng thủ sẽ không tổn thất và cũng không áp dụng công thức (4) khi có một lượng lớn quân tham chiến.

ở đây thay vì sử dụng điểm tấn công /phòng thủ ,ta sử dụng điểm do thám /chống do thám.Gía trị tương ứng lần lượt là 35 và 20 cho tất cả các chủng tộc. Điểm này cũng bị ảnh hưởng bởi việc nâng giáp trong lò rèn. Theo công thức thì do thám của tộc Romans và Gauls sẽ nhận được nhiều điểm thưởng hơn so với Teutons khi được nâng giáp(vì do thám Gauls và Romans là kỵ binh nên phí tổn lúa cao hơn do thám bộ binh của Teutons). Kết hợp với trại ngựa thì kỵ binh do thám của Romans là tốt nhất. Tại những server cổ điển thì do thám tốc Teutons được xem là tốt nhất bởi vì tốc độ không phải là mối quân tâm lớn khi do thám.

Những trường hợp có thể xày ra khi do thám :
-Tất cả do thám tấn công chết. Người tấn công sẽ không biét thông tin gì và người phòng thủ biết ai đang do thám mình.
-Quân do thám tấn công không chết, bên phòng thủ sẽ không biết ai vừa do thám mình.
Điều này cũng có thể xảy ra khi do thám phòng thủ quá ít so với do thám tấn công.
-Trường hợp còn lại 2 bên đều nhận được những báo cáo tương ứng.

ganoi
16-06-2017, 10:51 AM
Cái này hay nè :tucdien: