PDA

View Full Version : Thông tin chung: Về các máy chủDuytb
13-08-2009, 04:20 PM
Thông tin về các mốc thời gian của các máy chủ Travian VN

¤ Server
Máy chủ: VN1


» Cho phép đăng ký :
01.02.2017 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
03.02.2017 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
14.05.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
25.08.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts1.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts1.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VNX


» Cho phép đăng ký :
13.02.2017 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
15.02.2017 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
21.03.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
23.04.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://tx3.travian.com.vn/anmelden.php (http://tx3.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN2


» Cho phép đăng ký :
12.04.2017 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
14.04.2017 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
23.07.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
31.10.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts2.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts2.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN3


» Cho phép đăng ký :
26.05.2017 - (trưa-chiều tối)


» Ngày bắt đầu :
29.05.2017 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
06.09.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
15.12.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts3.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts3.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN4


» Cho phép đăng ký :
11.07.2017 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
13.07.2017 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
21.10.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
29.01.2018 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts4.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts4.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN5


» Cho phép đăng ký :
10.08.2016 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
12.08.2016 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
20.11.2016 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
28.02.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts5.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts5.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN6


» Cho phép đăng ký :
03.12.2016 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
05.12.2016 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
15.03.2017 - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
23.06.2017 - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Lengends (T4.4)


» Đăng ký tài khoản :
http://ts6.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts6.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VN20 - RoA


» Cho phép đăng ký :
13.09.2016 - (trưa-chiều)


» Ngày bắt đầu :
15.09.2016 - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
xx.xx.xxxx - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
xx.xx.xxxx - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Rise of Alliances (T4.4*)
- Châu Âu cổ đại (v1)
- Đế chế bại vong (v1.5)
- Liên minh nổi dậy (v2)*


» Đăng ký tài khoản :
http://ts20.travian.com.vn/anmelden.php (http://ts20.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: VNX5


» Cho phép đăng ký :
xx.xx.201x - (chiều)


» Ngày bắt đầu :
xx.xx.201x - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
xx.xx.201x - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
xx.xx.201x - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Kingdoms (T5.0)


» Đăng ký tài khoản :
http://tk5.travian.com.vn/anmelden.php (http://tx5.travian.com.vn/anmelden.php)


¤ Server
Máy chủ: CLASSIC


» Cho phép đăng ký :
xx.xx.201x - (chiều-tối)


» Ngày bắt đầu :
xx.xx.201x - 07:00


» Cổ vật xuất hiện :
xx.xx.201x - 07:00


»Xuất hiện kế hoạch xây dựng:
xx.xx.201x - 07:00


» Phiên bản :

Travian: Classical (T3.6)


» Đăng ký tài khoản :
http://tc4.travian.com.vn/anmelden.php (http://tc4.travian.com.vn/anmelden.php)
*End game là thời điểm bắt đầu cho phép xây dựng kỳ quan, vào giai đoạn này bạn sẽ không thể đăng ký tài khoản mới nữa.

**Phương pháp tính thời gian bảo vệ tân thủ là lấy căn bậc hai của thời gian máy chủ đã hoạt động. Thời gian bảo vệ tân thủ tối thiểu là 3 ngày và tối đa là 14 ngày.