PDA

View Full Version : Thực hiện và hủy nhiệm vụ- được dịch bởi: hackxusmsGeoTech
28-08-2009, 04:08 AM
1 điểm

Nguồn: http://forum.travian.com/showthread.php?p=1384587#post1384587

Người đăng:BlackPaladin
Bài viết này đã được đăng trên travian.ro và được BlackPaladin dịch sang tiếng Anh,nay mình chuyển sang tiếng Việt ^^


Nhiệm vụ và không nhiệm vụ


Phần thưởng có từ làm nhiệm vụ
Nhiệm vụ 01: 1 lời chúc
Nhiệm vụ 02: 1 ngày plus
Nhiệm vụ 03: tài nguyên: 30 60 30 20
Nhiệm vụ 04 - Tài nguyên: 40 30 20 30
Nhiệm vụ 05 - Tài nguyên: 50 60 30 30
Nhiệm vụ 06 - 20 vàng
Nhiệm vụ 07 - Tài nguyên: 60 30 40 90
Nhiệm vụ 08: 1 con chuột
Nhiệm vụ 09 - Nguồn: 100 80 40 40
Nhiệm vụ 10 - 2 ngày plus
Nhiệm vụ 11 –tài nguyên: 75 140 40 230
Nhiệm vụ 12 - tài nguyên: 75 80 30 50
Nhiệm vụ 13 - tài nguyên: 120 200 140 100
Nhiệm vụ 14 - tài nguyên: 150 180 30 130
Nhiệm vụ 15 - tài nguyên: 60 50 40 30
Nhiệm vụ 16 - tài nguyên: 50 30 60 20
Nhiệm vụ 17 - tài nguyên: 75 75 40 40
Nhiệm vụ 18 - tài nguyên: 100 90 100 60
Nhiệm vụ 19 - Tài nguyên: 80 90 60 40
Nhiệm vụ 20 - tài nguyên: 70 120 90 50
Nhiệm vụ 21 - tài nguyên: 200 200 700 450
Nhiệm vụ 22- 15 vàng

22 nhiệm vụ đầu tiên được thực hiện trong vòng 24h, sau đó bạn đầu tư cho tất cả để mua lính
Tổng cộng bạn nhận đc: 1335 gỗ,1515 đất sét,1490 sắt,1410 lúa
Bây giờ tính toán tài nguyên để làm nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 01:xây dựng tiều phu:40 100 50 50
Nhiệm vụ 02: mỏ lúa: 70 90 70 20
Nhiệm vụ 05 - mỏ sắt - 100 80 30 50, đất sét - 80 40 80 50
Nhiệm vụ 07 - gửi 200 lúa
Nhiệm vụ 09 - mỗi tài nguyên đến 1
40 100 50 50 – mỏ gỗ
70 90 70 20 - mỏ lúa
100 80 30 60 - mỏ sắt
80 40 80 50 - mỏ đất sét
Nhiệm vụ 12 - tất cả các lĩnh vực tài nguyên đến 1
40 100 50 50 –mỏ gỗ
40 100 50 50 – mỏ gỗ
70 90 70 20 - mỏ lúa
70 90 70 20 - mỏ lúa
70 90 70 20 - mỏ lúa
70 90 70 20 - mỏ lúa
100 80 30 60 - mỏ sắt
100 80 30 60 - mỏ sắt
80 40 80 50 - mỏ đất sét
80 40 80 50 - mỏ đất sét
Nhiệm vụ 14 - hầm ngầm:40 30 50 10
Nhiệm vụ 15 – mỗi lĩnh vực tài nguyên lên lv 2:
65 165 85 100 – tiều phu
115 150 115 35 – mỏ lúa
135 65 135 85 – mỏ đất sét
165 135 50 100 - mỏ sắt
Nhiệm vụ 17 – nhà chính lvl 3
lvl 2 - 90 50 75 25
lvl 3 - 115 65 100 35
Nhiệm vụ 19 -nhà kho - 80 100 70 20
Nhiệm vụ 20 – kho lúa- 130 160 90 40
Nhiệm vụ 21-nhà chợ - 80 70 120 70
trại lính và binh trường cũng cần xây để bạn mua thêm lính
trại lính-210 140 260 120
binh trường - 110 160 90 70

Tổng kết các tài nguyên được sử dụng - 2635 gỗ, đất sét 2420, 2280 sắt, lúa 1670

Bây giờ hãy làm 1 phép tính nhỏ:
Bao gồm 750 tài nguyên mỗi loại chúng ta nhận sẵn,chúng ta sẽ nhận được trong 24h đầu: 2433 gỗ, đất sét 2433, 2433 sắt và lúa 2177
Vì vậy,trong 24h,chọn nhiệm vụ về tài chính,cộng với sản lượng làm ra mỗi giờ,ta sẽ có tổng 3768 gỗ, đất sét 3948, 3923 sắt, 3587 lúa mà từ đó ta sẽ trừ đi các tài nguyên đã tiêu thụ trên các công trình xây dựng và các mỏ tài nguyên,ta vẫn còn 1133 gỗ / 1528 đất sét / 1643 sắt / 1917 lúa. Có thể sử dụng để mua 24,884 lính chùy, 19,75 phalanx hay 14, 138 lê dương (trên phiên bản 3.1).

Bây giờ, nếu ta không thực hiện nhiệm vụ,sẽ nhận được 75% thu được từ các tài nguyên thông thường của nhiệm vụ trong 5 lần,mỗi lần 217 gỗ/ 247 đất sét / 177 sắt và 207 lúa. Hoàn toàn, trong 16h ta có 1086 gỗ / 1235 đất sét / 885 sắt và lúa 1034
Không xây công trình nào ngoài các công trình dưới đây và cộng với 750 tài nguyên mỗi loại cho sẵn chúng ta sẽ bắt đầu từ tổng số là 1326 gỗ / 1326 đất sét / 1326 sắt và lúa 1302.

Chỉ xây các công trình sau đây:
binh trường - 110 160 90 70
trại lính - 210 140 260 120
chợ - 80 70 120 70
nhà kho- 130 160 90 40
Kho lúa 80 100 70 20
nhà chính lvl 2 - 90 50 75 25
nhà chính lvl 3 - 115 65 100 35
=====================
Tổng số chi phí cho xây dựng - 815 gỗ, đất sét 865, 905 sắt và 380 lúa
từ nhận được tổng số là res (sản xuất và thưởng.) rút và tổng chi phí của ta sẽ có 1886 gỗ / 2126 đất sét / 1686 sắt và lúa 2087 và tôi có thể đào tạo các 26,22 lính chùy 14,9 lê dương(phiên bản 3.1) hoặc 20,81 pha lăng

Dù sao, chọn lựa thuộc về cá nhân bạn.