Conversation Between pig_gip and GIALINH2007

2 Tin nhắn của khách

  1. giận giận... vì vote phiếu trắng cho ngta
  2. oái zời...
    huyền thoại nhấp nháy đẹp nhỉ, a mượn chữ huyền thoại tẹo nào
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2