Conversation Between gadotbien and princewarm

3 Tin nhắn của khách

  1. cái trước bị lỗi,lấy njck vàng tạo topic bình chon là không được phép
  2. vote j mà lắm thế?
  3. vào vote đi nào,vừa làm lại cái khác rồi
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=44195
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3