Conversation Between Bông Xù and Wanted_1402

9 Tin nhắn của khách

  1. sao đập phá ác thế ?
  2. go die go
  3. làm sao?
  4. oăn tựt
  5. gõ nhầm, đã sửa
  6. ửn là gì ku
  7. mốc này trc kia mềnh có quen hok nhể?
Showing Visitor Messages 1 to 9 of 9