chắc chuyển nghề quá, có ai dạy IT miễn phí ko? :JFBQ00172070308A: