Do một số vấn đề kỹ thuật, trong lần cập nhật tới phiên bản ROA sẽ có thay đổi như sau:
- Mỗi làng chỉ có thể bị cướp/buôn bán tối đa là 20% sản lượng hàng ngày của làng đó
- Lượng tài nguyên giới hạn này sẽ được reset hàng ngày cùng thời điểm với các nhiệm vụ ngày.
Sau khi cập nhật, các bạn có thể thấy thông báo lỗi khi chuyển tài nguyên, tuy nhiên bạn vẫn có thể chuyển tài nguyên từ một làng khác khi làng đó chưa đạt giới hạn. Do đây là thay đổi lớn, mình mong các bạn chú ý tới ảnh hưởng của nó tới cách chơi hiện tại - các bạn sẽ khó có thể duy trì việc nuôi lính chỉ bằng cách raid như trước.
Thân,
Bờm - Travian Team