Như tít, trước chơi với freedom.
Giờ mới lập acc round này (chậm 20 ngày)
nên chơi deff
còn bác nào chơi cho mình vào lại với nhá!