Gửi mọi người,
Hiện tại trong cụm máy chủ VN xuất hiện việc một số người chơi lạm dụng việc sử dụng các công cụ hỗ trợ để lập hàng loạt tài khoản. Để đối phó với những trường hợp này, mình quyết định đưa ra một số biện pháp cứng rắn để đối phó với hiện tượng này:
1) Đối với các tài khoản được lập hàng loạt và không được sử dụng: Xóa
2) Đối với các tài khoản có người chơi đọc lập và được xác định có liên quan trực tiếp tới nhóm tài khoản này, các hình phạt sẽ bao gồm:
- Xóa bỏ thủ đô/các làng tùy thuộc vào dân số của tài khoản
- Dọn kho
- Giết quân lính
Tất cả các hình phạt này sẽ được mình trực tiếp thực hiện, vì vậy trong trường hợp người chơi có khiếu nại, mọi người hãy sử dụng email đăng ký của tài khoản và liên hệ với mình tại admin@travian.com.vn.
Thân,
Bờm