Conversation Between Pe Sun@ and gadotbien

8 Tin nhắn của khách

  1. đấy gọi là chém nghệ thuật đấy
  2. chém mỗi khi close 1 2pic à?
  3. Ta vẫn chém đấy thôi, ai bảo ta k chém
  4. cần fai nói rõ là mi chứng tỏ quyền lực seo
  5. mi nói rõ xem nào
  6. ý gì thì mi dư hiểu mà
  7. hử, mi nói thế có ý gì
  8. ko chém nữa mà ban tích cực quá nhỉ
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8