Conversation Between Pe Sun@ and princewarm

4 Tin nhắn của khách

  1. Không ham hố :))
  2. lâu vậy rồi vẫn gắn bó với travian cơ ak chị sún chắc sắp lên smod rồi ha :))
  3. Uh, chào em
  4. xin chào mod sún
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4